წესები და პირობები

I ზოგადი პირობები

1.1 წინამდებარე მოხმარების წესებით დადგენილი პირობები (შემდგომში - მოხმარების წესები) არეგულირებს შპს ფასტფეის მოქმედი ბრენდით “კრისტალფეი-CRYSTALPAY” (შემდგომში - CRYSTALPAY)) https://www. Fastpay.ge/ www.Crystal-pay.ge ვებგვერდით სარგებლობის პირობებს (შემდგომში - ვებგვერდი).

1.2. ქვემოთ მოცემულ ტექსტში სიტყვები “თქვენ” და “მომხმარებელი” ნიშნავს ვებგვერდზე შემოსულ ნებისმიერ სტუმარს.

1.3. თქვენს მიერ კრისტალფეი-CRYSTALPAY -ს ვებგვერდზე შესვლა და ამ ვებგვერდზე ან მისი მეშვეობით მიღებული ინფორმაციის ან მომსახურების გამოყენება გულისხმობს იმას, რომ თქვენ თანახმა ხართ შეასრულოთ ამ მოხმარების წესებით დადგენილი პირობები. ცალკეული პროდუქტების ან მომსახურებების პირობებსა და ამ მოხმარების წესებით დადგენილ პირობებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ამ კონკრეტული პროდუქტების ან სერვისებისთვის დადგენილ პირობებს.

II შეზღუდვები ვებგვერდის გამოყენებაზე

2.1. კრისტალფეი-CRYSTALPAY -ს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია მიღებულია იმ წყაროებიდან, რომლებსაც კრისტალფეი-CRYSTALPAY სანდოდ მიიჩნევს.კრისტალფეი-CRYSTALPAY და მესამე პირები არ იძლევიან არანაირ გარანტიას ან პირობას, არც ნაგულისხმევს და არც პირდაპირს, იმასთან დაკავშირებით, არის თუ არა ამ ვებგვერდზე განთავსებული ან მისი მეშვეობით მიღებული ინფორმაცია სწორი, სრული ან განახლებული. ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. კრისტალფეი-CRYSTALPAY არ იძლევა გარანტიას იმაზე, რომ ეს ვებგვერდი ან მისი მეშვეობით მიწოდებული ინტერნეტ-მომსახურებები იმუშავებს შეცდომების ან შეფერხებების გარეშე.

2.2. ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას, როგორც რჩევა ან თხოვნა პროდუქტის, მომსახურების ან ფინანსური დოკუმენტის ყიდვის ან გაყიდვის თაობაზე ან/და როგორც მომსახურების მომწოდებლის რეკომენდაცია, თუ თავად მომსახურების მომწოდებელი აშკარად არ იუწყება საწინააღმდეგოს.

2.3. კრისტალფეი-CRYSTALPAY არ მიაწვდის ამ პროდუქტებს და მომსახურებებს ნებისმიერ პირს, თუ კრისტალფეი-CRYSTALPAY -ს აზრით (და იმ პირობით, რომ კრისტალფეი-CRYSTALPAY არ არის ამის შემოწმებაზე ვალდებული) ამ მომსახურებების მოწოდებით დაირღვევა აღნიშნული პირის ადგილსამყოფელ ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობა ან წესები ან სხვა დაკავშირებული კანონმდებლობა.

2.4. ამასთანავე თქვენ გეკრძალებათ ჩვენი სისტემების ან ამ ვებგვერდის ყოველგვარი არაუფლებამოსილი გამოყენება, რაშიც შეუზღუდავად შედისჩვენ სისტემებში არაუფლებამოსილი შესვლა, პაროლის არასათანადო გამოყენება ან ვებგვერდზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის არასათანადო გამოყენება.

2.5. თქვენ თანხმობას აცხადებთ იმაზე, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს თქვენ მიერ ვებგვერდზე მიწოდებული ინფორმაცია გავუმჟღავნოთ, გადავცეთ ან/და თქვენს შესახებ არსებული ინფორმაცია გადავამოწმოთ/მივიღოთ მესამე პირებთან. ვებგვერდით სარგებლობისას თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით კრისტალფეი-CRYSTALPAY -ს კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკას, რომელიც ასევე განთავსებულია წინამდებარევებგვერდზე.

2.6. თქვენ თანხმობას აცხადებთ ვებგვერდზე მიწოდებული ინფორმაციის გადაცემაზე და მიწოდებაზე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ან ნებისმიერი ქვეყნის გავლით, როგორც ჩვენ ჩავთვლით საჭიროდ ან  მიზანშეწონილად. თქვენ მიერ ამ ვებგვერდით სარგებლობა ან მასზე ინფორმაციის მიწოდება მიიჩნევა თქვენს მიერ ინფორმაციის ასეთ გადაცემაზე თანხმობად.

2.7. ამ ვებგვერდით სარგებლობა შეიძლება დაექვემდებაროს მონიტორინგს, თვალყურის დევნებას და ჩაწერას. ნებისმიერი პირი, რომელიც იყენებს ამ ვებგვერდს მკაფიოდ გამოხატავს თავის თანხმობას ასეთ მონიტორინგზე, თვალყურისდევნებაზე და ჩაწერაზე. თქვენ ვალდებული ხართ გაეცნოთ ვებგვერდზე განთავსებულ წინამდებარე მოხმარების წესების და კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკას ვებგვერდზე მუშაობის თითოეული შემთხვევისას.

 III ფინანსური დოკუმენტები

IV პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

3.1. ადამიანური თუ მექანიკური შეცდომების დასაშვებობის და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, ამ ვებგვერდის შინაარსი მოწოდებულია არსებული ფორმით ანუ “როგორც არის”. კრისტალფეი-CRYSTALPAY, ჩვენთან აფილირებული პირები ან მესამე პირები არ იძლევიან არანაირ გარანტიას და პირობას ვებგვერდთან ან მის შემცველობასთან დაკავშირებით. კრისტალფეი-CRYSTALPAY, ჩვენთან აფილირებული პირები და მესამე პირები გათავისუფლებული არიან ყოველგვარი გარანტიის ან პირობის მიცემის ვალდებულებისგან ამ ვებგვერდთან დაკავშირებით, მათ შორის ყოვეგვარი ნაგულისხმევი გარანტიებისგან რაც ეხება სყიდვითვარგისიანობას, მესამე პირის უფლებების შესაძლო დარღვევას, ვირუსებისგან ან სხვა დამაზიანებელი კოდებისგან თავისუფლებას ან რაიმე მიზნისთვის ვარგისიანობას. კრისტალფეი-CRYSTALPAY, ჩვენთან აფილირებული პირები ან მესამე პირები არ იძლევიან არანაირ გარანტიას ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის და მასალების სისწორეზე, ადეკვატურობაზე ან სისრულეზე და გარკვევით უარს აცხადებენ ყოველგვარ პასუხისმგებლობაზე რაც ეხება ამ მასალებში ან ინფორმაციაში შეცდომებს ან უზუსტობებს. კრისტალფეი-CRYSTALPAY, ჩვენთან აფილირებული პირები ან მესამე პირები პასუხს არ აგებენ ამ ვებგვერდის შეფერხებებზე, კომპიუტერულ ვირუსებზე, მავნე კოდებზე და ვებგვერდთან დაკავშირებულ სხვა დეფექტებზე, შეუსაბამობაზე ვებგვერდსა და მომხმარებლის ფაილებს ანმომხმარებლის მიერ გამოყენებულ ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამას (Browser) ან საიტზე შესასვლელ სხვა პროგრამას შორის, და სხვა პრობლემებზე, რომლებიც მომხმარებელს შეიძლება შეექმნას ჩვენ მიერ არ ან ვერ კონტროლირებადი მიზეზებით. კრისტალფეი-CRYSTALPAY პასუხს არ აგებს დანახარჯებზე, დანაკარგებზე, დაზიანებაზე (მათი ხასიათის მიუხედავად, იქნება ეს პირდაპირი, არაპირდაპირი, განსაკუთრებული, დამახასიათებელი, გამომდინარე თუ სადამსჯელო ან საჯარიმო დანაკარგებზე, მათ შორის და არა მხოლოდ ფინანსურ დანაკარგებზე და განაცდურზე) ან გაცდენილ ხელსაყრელ შემთხვევაზე, თუ ეს ნებისმიერი ფორმით გამომდინარეობს ამ ვებგვერდზე შესვლის, მისით სარგებლობის ან ვერსარგებლობის შედეგად, მიუხედავად იმისა, გვეცნობა თუ არა ჩვენ ასეთი დაზიანებების მოხდენის შესაძლებლობაზე და მიუხედავად საქმის მსვლელობის ფორმისა, ეფუძნება იგი ხელშეკრულების, გარანტიის, კანონისმიერ ვალდებულების (დაუდევრობის ჩათვლით), მკაცრი ვალდებულების ნორმებს თუ სხვა საფუძველს.

V საავტორო უფლება და სავაჭრო ნიშნები

4.1. კრისტალფეი-CRYSTALPAY და მესამე პირები, თუ ეს პირდაპირ არის მითითებული, ინარჩუნებენ საკუთრების უფლებას, საავტორო უფლებას © და საიტთან დაკავშირებულ ყველა არაქონებრივ უფლებას. აკრძალულია ამ ვებგვერდის შემცველობის, მთლიანად ან ნაწილობრივ, გამოქვეყნება, რეპროდუქცია, გადაცემა ან შენახვა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ საკუთრების უფლების, საავტორო უფლების ან სხვა არაქონებრივი უფლების მფლობელმა მისცა თანხმობა შესაბამის ქმედებაზე. აკრძალვა არ ეხება კომპიუტერში შენახვას ან ამობეჭდვას მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის. დასაშვებია ვებგვერდის შემცველობის ციტირება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ციტირების შემთხვევაში აუცილებელია წყაროს მითითება. ვებგვერდზე არსებული სავაჭრო ნიშნები და ლოგოები შეიძლება იქნას რეპროდუცირებული, გამოქვეყნებული ან გავრცელებული უფლების მფლობელის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშეც თუ ეს დასაშვებია მოქმედი კანონმდებლობით.

VI შესაძლო შეფერხებები (წყვეტები) მომსახურებაში

5.1. თქვენ თვითონ ხართ პასუხისმგებელი სატელეფონო, კომპიუტერული, პროგრამული და სხვა აღჭურვილობის ქონაზე და გამოყენებაზე, რაც საჭიროა ამ ვებგვერდზე შესასვლელად და მისით სარგებლობისთვის. ვებგვერდზე დაშვება შეიძლება ზოგჯერ იყოს შეუძლებელი, ფერხდებოდეს, იზღუდებოდეს ან შენელდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი, და არა მხოლოდ, მიზეზებით:

  • აღჭურვილობის გაუმართაობა, მათ შორის და არა მხოლოდ, კომპიუტერების (მათ შორის თქვენი კომპიუტერის), სერვერების, ქსელების, ტელეკომუნიკაციის ხაზების და კავშირგაბმულობის, სხვა ელექტრონული და მექანიკური აღჭურვილობის გაუმართაობა;
  • პროგრამების გაუმართაობა, მათ შორის და არა მხოლოდ, პროგრამული “ხოჭოები” (bugs), შეცდომები (errors), ვირუსები, კონფიგურაციის პრობლემები, სისტემების, დამხმარე პროგრამების და შემსრულებელი პროგრამების (applications) ურთიერთშეუთავსებლობა, ქსელთაშორისი დამცავი (firewalls) და შემმოწმებელი პროგრამების (screening programs) მუშაობა, არაწაკითხვადი კოდები ან უწესივრობა ცალკეულ დოკუმენტებში ან სხვა შიგთავსში;
  • სისტემის გადატვირთულობა;
  • ზიანი, რომელიც გამოწვეულია უამინდობით, მიწისძვრით, ომით, აჯანყებით, არეულობით, ტერორისტული აქტით, სამოქალაქო მღელვარებით, სტიქიური მოვლენებით, უბედური შემთხვევით, ხანძრით, წყლის გაყვანილობის დაზიანებით, აფეთქებით, მექანიზმის ავარიით ან ბუნებრივი კატასტროფებით;
  • ელექტროდენის ან სხვა კომუნალური მომსახურების მიწოდების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეფერხებით;
  • მთლიანი თუ ნაწილობრივი გაფიცვით ან შრომითი პროცესის სხვა შეფერხებით;
  • მთავრობის ან კანონმდებლობით დაწესებული შეზღუდვებით, სასამართლო გადაწყვეტილებებით ან ადამიანის სხვაგვარი ჩარევით; ან
  • ნებისმიერი სხვა მიზეზით (იქნება ეს ზემოთ ჩამოთვლილის მსგავსი თუ არამსგავსი), რომელიც არ არის ჩვენ მიერ კონტროლირებადი.

5.2. თუ ვებგვერდზე შესვლა შეუძლებელია, შეფერხებულია ან შეზღუდულია ანდა თუ ვებგვერდი არ მუშაობს სწრაფად და გამართულად, თქვენ შეიძლება ვერ შეძლოთ ტრანზაქციებთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით მითითებების მიცემა ან ეს მითითებები შეიძლება არ შესრულდეს სათანადოდ ან თქვენ შეიძლება ვერ შეძლოთ ინფორმაციის დროულად მიღება. თუ თქვენი ოპერაციები დამოკიდებულიაჩვენთან ასეთ კავშირგაბმულობაზე და კავშირგაბმულობა შეწყვეტილი ან შეფერხებულია, თქვენ შეიძლება მოგადგეთ ზიანი. კრისტალფეი-CRYSTALPAY პასუხს არ აგებს ასეთ ზიანზე.

VII სხვა საიტებთან დამაკავშირებელი ბმულები (ლინკი)

6.1. მაშინ, როდესაც კრისტალფეი-CRYSTALPAY გთავაზობთ ბმულებს მესამე პირების ვებგვერდებთან, ეს არ ნიშნავს, რომ კრისტალფეი-CRYSTALPAY რეკომენდაციას უწევს ამ ვებგვერდებზე ან მათი მეშვეობით შემოთავაზებულ პროდუქტებს, მომსახურებებს, მოსაზრებებს, იდეებს ან ინფორმაციას. ამ ბმულების გამოყენებისას თქვენ მოქმედებთ მხოლოდ თქვენივე რისკით და კრისტალფეი-CRYSTALPAY არ იღებს არანაირ ვალდებულებას ან პასუხისმგებლობას ამ ვებგვერდების შემცველობაზე, გამოყენებაზე ან ხელმისაწვდომობაზე. თუ თქვენ გადაწყვეტთ ისეთ ვებგვერდზე გადასვლას, რომელიც ჩვენკონტროლს არ ექვემდებარება, ჩვენ არ გაძლევთ არანაირ გარანტიას, პირდაპირს თუ ნაგულისხმევს, თქვენს მიერ ასეთი საიტის გამოყენებასთან ან გამოყენების შეუძლებლობასთან დაკავშირებით, საიტის შემცველობასთან დაკავშირებით, მათ შორის მის სისწორესთან, სისრულესთან, სანდოობასთან ან რაიმე კონკრეტული მიზნით ვარგისიანობასთან დაკავშირებით; ასევე, ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას, რომ ეს საიტი ან მისი შემცველობა თავისუფალია ისეთი პრეტენზიებისგან, რომლებიც შეიძლება უკავშირდებოდეს საავტორო უფლებას, სავაჭრო ნიშანს ან მესამე პირების უფლებების სხვა დარღვევებს. ჩვენ ასევე არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ასეთი საიტი ან მისი შემცველობა თავისუფალია ვირუსებისგან ან სხვა სახის დამაზიანებელი ფაქტორებისგან. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტია ინტერნეტში არსებული დოკუმენტების ნამდვილობაზე. კრისტალფეი-CRYSTALPAY -ს არ შეუმოწმებია ასეთი ვებგვერდების შემცველობის სინამდვილე, სისწორე, გონივრულობა, სანდოობა ან სისრულე.

6.2. გარდა ამისა, ამ მესამე პირების ვებვერდებს შეიძლება ჰქონდეთ ჩვენი ვებგვერდისგან განსხვავებული უსაფრთხოების პოლიტიკა ან უსაფრთხოების სხვა პრაქტიკა, რის გამოც აუცილებელია გაეცნოთ ამ სხვა საიტების პოლიტიკას მანამ, სანამ გაცვლით თქვენ პირად ინფორმაციას.

VIII გაფრთხილება უცხოელი მომხმარებლებისთვის

7.1. ეს ვებგვერდი გამიზნულია იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან საქართველოში და დაინტერესებული არიან საქართველოში  მომსახურების

IX მოქმედი კანონმდებლობა და იურისდიქცია

8.1. ეს ვებგვერდი და მისი მოხმარების წესები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და უნდა განიმარტოს მის შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, თქვენ ცხოვრობთ თუ არა საქართველოში. კრისტალფეი-CRYSTALPAY -ს წინააღმდეგ მიმართული ყოველგვარი სარჩელი და ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიშვება ან დაკავშირებულია თქვენ მიერ ამ ვებგვერდის წვდომასა და მისით სარგებლობასთან, ასევე ამ მოხმარების წესების ან/და კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებებთან, თქვენმიერ უნდა წარედგინოს მხოლოდ საქართველოს სასამართლოებს.

8.2. თქვენ თანხმობას აცხადებთ საქართველოში არსებული სასამართლოების განსჯადობასა და ადგილმდებარეობაზე იმ თვალსაზრისით, რომ კრისტალფეი-CRYSTALPAY თავის ყოველგვარი სარჩელს თქვენ წინააღმდეგ, რაც წარმოიშვება ან დაკავშირებულია თქვენ მიერ ამ ვებგვერდისწვდომასთან ან მისით სარგებლობასთან და ამ მოხმარების წესების ან/და კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებებთან, წარუდგენს საქართველოს სასამართლოებს.

8.3. ეს ვებგვერდი არ ეხება და არ არის გამიზნული გასავრცელებლად ან გამოსაყენებლად ნებისმიერი პირის ან ორგანიზაციის მიერ ნებისმიერი განსჯადობის ტერიტორიაზე ან ქვეყანაში, სადაც ამ ვებგვერდის გამოქვეყნება ან ხელმისაწვდომობა ანდა ასეთი გავრცელება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება ადგილობრივ კანონმდებლობას ან წესებს. თუ თქვენ განიზრახავთ ინფორმაციის მიღებას ამ ვებგვერდიდან, თქვენვე იქნებით პასუხისმგებელი ყველა შესაბამისი ადგილობრივი, საერთოსახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე და ასეთ განსჯადობის ტერიტორიებზე თქვენ მიერ ამ ვებგვერდით სარგებლობა იქნება მხოლოდ თქვენ რისკზე. თქვენიკონკრეტული გარემოებების შესაბამისი სახელმძღვანელო რჩევების მისაღებად დაუკავშირდით თქვენს იურიდიულ მრჩეველს.

თუ ამ მოხმარების წესების ან/და კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის რომელიმე წესის ან დებულების აღსრულება გახდება შეუძლებელი, დანარჩენი წესები და დებულებები რჩება ხელშეუხებელი, ხოლო აღუსრულებელი წესი ან დებულება ჩანაცვლდება იმ აღსრულებადი წესით ან დებულებით, რომელიც ყველაზე ახლოს დგას აღუსრულებელი წესის ან დებულების მიზანთან. ეს მოხმარების წესები და კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების პოლიტია ექვემდებარება ნებისმიერ სხვა შეთანხმებას, რომელიც თქვენ დადებული გაქვთ კრისტალფეი-CRYSTALPAY -სთან. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, ჩვენი შეხედულებისამებრ შევიტანოთ ცვლილებები ამ მოხმარების წესებსა და კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებებში ნებისმიერ დროს და წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

 

 

 

   

  კომპანია კრისტალფეი-CRYSTALPAY -ს საერთაშორისო რეკომენდაციების,  საქართველოს ეროვნული ბანკისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის  მოთხოვნების სრული გათვალისწინებით შედგენილი აქვს შიდა პროცედურები ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსების ხელშეწყობასთან საბრძოლველად. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, " შპს ფასტფეი" ახორციელებს შემდეგ პროცედურებს:

 ) კლიენტთა იდენტიფიკაცია/ ვერიფიკაცია

   კომპანია კრისტალფეი-CRYSTALPAY თითოეული მომხმარებლის ( ფიზიკური პირის) იდენტიფიცირებას ახდენს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ( პირადობის მოწმობა, პასპორტი, საქართველოს მიერ გაცემული მართვის მოწმობა, საქართველოს მიერ გაცემული ბინადრობის მოწმობა, უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის მოწმობა) საფუძველზე. კლიენტისათვის ვერიფიცირებულის სტატუსის მისანიჭებლად, აუცილებელია პირის ოფისში გამოცხადება. პირის იდენტიფიკაციისა და გადამოწმების პროცედურა მოიცავს მონაცემების შეგროვებას და შემდეგ გადამოწმებას. კომპანია, ასევე, იყენებს კითხვარს ფიზიკური პირებისათვის (KYC), რომელიც დამტკიცემულია კომპანიის დირექტორის მიერ გაცემული სამართლებრივი აქტით. იურიდიული პირების შემთხვევაში, კომპანია "შპს ფასტფეი" სარგებლობს კითხვარით (KYC), რომლის სრულყოფილი შევსება სავალდებულოა ყველა კლიენტისათვის. აგრეთვე, კომპანია ახდენს ბენეფიციარი მესაკუთრის/მესაკუთრეების იდენტიფიცირებას კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

 

) კლიენტთა მიმართ რისკზე დაფუძნებული მიდგომის განხორციელება

აღნიშნული გულისხმობს თითოეული კლიენტის მონაცემების შესწავლის შედეგად, შესაბამისი რისკის მინიჭებას და მინიჭებული რისკის პერიოდურ გადახედვა-განხილვას.

 

პოლიტიკურად აქტიური პირების გამოვლენა და მათ მიმართ კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისი პროცედურების განხორციელება

  აღნიშნული გულისხმობს პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებაზე კომპანიის ხელმძღვანელობის თანხმობის მოპოვების და შემდგომ ასეთი პირების შესახებ მონაცემების შეგროვება-გადამოწმებას.

 

დ) ლიმიტები თანხის განაღდებასა და კონკრეტული ანგარიშის შევსებაზე კომპანიას დაწესებული აქვს ლიმიტები. შესაბამისად, მომხმარებელს მხოლოდ აღნიშნული ლიმიტების ფარგლებში შეუძლიათ ტრანზაქციის განხორციელება.

 

ე) კომპანიაში დასაქმებულთათვის ტრენინგების ჩატარების, უზრუნველყოფა

   შპს "ფასტფეი" დასაქმებულთათვის დადგენილი პერიოდულობით უზრუნველყოფს ტრენინგების ჩატარებას და კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.

,,ზერო“ ბარათით მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება

ერთი მხრივ, შპს ,,ფასტფეი“ (ს/ნ: 405273289; შემდგომში - კომპანია)და მეორე მხრივ, მომხმარებელი -

სახელი:  -----------------------------------

გვარი:  -----------------------------------

პირადი ნომერი:  -----------------------------------

დაბადების თარიღი:  -----------------------------------

მისამართი:  -----------------------------------

ტელეფონის ნომერი:  -----------------------------------

ვთანხმდებით შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

კომპანია მომხმარებელს უსასყიდლოდ გადასცემს ,,ზერო“ ბარათს, რომელიც წარმოადგენს ლოკალურ წინასწარი გადახდის არაპერსონიფიცირებულ ბარათს. აღნიშნული ბარათით სარგებლობა შესაძლებელია საქართველოში არსებული ბანკების ბანკომატებსა და პოს-ტერმინალებში. ,,ზერო“ ბარათით შესაძლებელია მხოლოდ ისეთი ოპერაცია, რომელიც დადასტურებული ან უარყოფილია ემიტენტის ან შესაბამისი საბარათე სქემის მიერ ემიტენტის სახელით. ,,ზერო“ ბარათით შეუძლებელია რეკურენტული და ოფლაინ გადახდა, ასევე, გადახარჯვა. ,,ზერო“ ბარათით არ არის შესაძლებელი ინტერნეტ გადახდების განხორციელება (ელ. კომერცია). ბარათი არ ითვალისწინებს მომხმარებლის მიერ რაიმე სახის საკომისიოს გადახდას კომპანიის სასარგებლოდ.

მუხლი 2. მხარეთა ვალდებულებები

2.1. მომხმარებელი ვალდებულია:

2.1.1. არ გაანდოს მესამე პირებს ,,ზერო“ ბარათის პაროლი;

2.1.2. არ გადასცეს ,,ზერო“ ბარათი და არ უკარნახოს ერთჯერადი კოდი მესამე პირებს;

2.1.3. ,,ზერო“ ბარათის დაკარგვისა (აგრეთვე, მოპარვის, მითვისების, ან სხვა უკანონო ქმედების) ან/და აღნიშნული ბარათით არაავტორიზებული სარგებლობის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს კომპანიას ცხელ ხაზზე (ტელ: 032 2 44 20 10) და შეატყობინოს ბარათის დაკარგვის (აგრეთვე, მოპარვის, მითვისების, ან სხვა უკანონო ქმედების) შესახებ, რათა დაკარგული (მოპარული, მითვისებული და ა.შ.) ბარათი დაიბლოკოს მისი შემდგომი უკანონო გამოყენების თავიდან აცილების მიზნით.

2.1.4. არ გამოიყენოს ,,ზერო“ ბარათი საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული არცერთი საქმიანობისათვის;

2.1.5. ,,ზერო“ ბარათით სარგებლობისათვის, გადასცეს კომპანიას მისი იდენტიფიცირებისათვის საჭირო ყველა ინფორმაცია და დოკუმენტაცია, მათ შორის: მისამართის, ტელეფონის ნომრის შესახებ ინფორმაცია, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სხვა;

2.1.6. კომპანიის მოთხოვნის შემთხვევაში, შეავსოს კითხვარი (KYC) და წარუდგინოს კომპანიას შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ან მის სახელზე სახელმწიფო ორგანოების მიერ გაცემული სხვადასხვა ცნობა;

2.1.7. კომპანიაში საჩივრის წარდგენის შემთხვევაში, საჩივარს დაურთოს მის ხელთ არსებული, საჩივრის შინაარსთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი;

2.1.8. მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს კომპანიის ვებგვერდზე (www.fastpay.ge www.crystal-pay.ge) განთავსებულ ინფორმაციას, კერძოდ, კომპანიის მომსახურების წესებსა და პირობებს.

2.2. მომხმარებელი უფლებამოსილია:

2.2.1.     ,,ზერო“ ბარათით ტრანზაქციის განხორციელებისას წარმოშობილი ხარვეზის შესახებ ზეპირი ან წერილობითი საჩივრით მიმართოს კომპანიას;

2.2.2. ნებისმიერი საკითხის გასარკვევად, მიმართოს კომპანიას ცხელ ხაზზე (ტელ: 032 2 44 20 10) ,სათავო ოფისში შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის ქუჩა N14ბ, მე-4 სართული ან ნებისმიერ ფილიალში (ფილიალების მისამართებისა და სამუშაო დროის ნახვა შესაძლებელია კომპანიის ვებგვერდზე: www.fastpay.ge www.crystal-pay.ge)

2.3. კომპანია ვალდებულია:

    2.3.1. ,,ზერო’’ ბარათის საშუალებით ტრანზაქციის განხორციელებისას წარმოშობილი ხარვეზის შესახებ მომხმარებლის მიერ წარდგენილი ზეპირი ან წერილობითი საჩივრის განხილვა უზრუნველყოს საჩივრის წარდგენიდან არა უგვიანეს 7 (შვიდი) სამუშაო დღისა. თუ საჩივრის განხილვას და მასზე გადაწყვეტილების მიღებას სჭირდება ამ პუნქტით განსაზღვრულ ვადაზე მეტი დრო, პროვაიდერი ვალდებულია 7 სამუშაო დღის ვადაში აცნობოს მომხმარებელს საჩივრის განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების დასაბუთებული ვადა;

2.3.2.     ,,ზერო“ ბარათით არაავტორიზებული ტრანზაქციის განხორციელების ან მფლობელის მიერ ბარათის დაკარგვის (აგრეთვე, მოპარვის, მითვისების, ან სხვა უკანონო ქმედების) შესახებ ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ დაბლოკოს ბარათი;

2.3.3. კომპანია ვალდებულია, დაიცვას მომხმარებელთან დაკავშირებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობა კანონმდებლობის შესაბამისად.

2.4. კომპანია უფლებამოსილია:

2.4.1. ნებისმიერი ფორმით დაამუშაოს (მათ შორის, პირდაპირი მარკეტინგის წესით) თვითონ ან აფილირებული პირების, ანდა მესამე პირების მეშვეობით მომხმარებლის ნებისმიერი კატეგორიისა და სახის პერსონალური მონაცემები. შეაგროვოს და მოიპოვოს ნებისმიერი წყაროდან მომხმარებლის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია, აგრეთვე დაამუშაოს ისინი მესამე პირების მეშვეობით.

მუხლი 3. პასუხისმგებლობა

3.1.     განხორციელებულ ოპერაციებზე პასუხისმგებელია მომხმარებელი - ბარათის მფლობელად კომპანიაში იდენტიფიცირებული პირი, გარდა არაავტორიზებული ან არასწორად შესრულებული ტრანზაქციისა.

3.2. კომპანია პასუხისმგებელია თუ: მის მიერ ან მისი აუთსორსინგული კომპანიის მიერ უსაფრთხოების პროცედურების დაუცველობის შედეგად, ,,ზერო“ ბარათთან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახდა მესამე პირისთვის ან უშუალოდ მისი პროგრამულ-ტექნიკური ხარვეზის გამო ,,ზერო“ ბარათის მფლობელმა განიცადა დანაკლისი.

ხელმოწერები:

შპს ფასტფეის სახელით:  -------------------------

მომხმარებელი:   ----------------------------

,,საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ,,კრისტალფეის“ კლიენტი უფლებამოსილია ,,კრისტალფეისთვის’’ საჩივრით მიმართვის დღიდან არაუგვიანეს 6 თვის განმავლობაში, ,,კრისტალფეის“ წინააღმდეგ საჩივრით მიმართოს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებულ დავების განმხილველ კომისიას მხოლოდ ,,კრისტალფეისთვის’’ წარდგენილი საჩივრის დადგენილ ვადაში დაუკმაყოფილებლობის (მათ შორის, პასუხის გაუცემლობის) ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შემთხვევაში.
კლიენტს უფლება აქვს კომისიას მიმართოს, თუ მისი მოთხოვნა არ აღემატება 50 000 ლარს ან უცხოურ ვალუტაში 50 000 ლარის ეკვივალენტს (სადავო ქმედების განხორციელების თარიღით ან წარდგენის დღის თარიღით). კომისია დავას განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს საჩივრის წარმოებაში მიღებიდან 90 კალენდარული დღის ვადაში (შესაძლოა გახანგრძლივდეს 30 კალენდარული დღით). კომისია დავას განიხილავს უსასყიდლოდ. კლიენტს უფლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს კომისიისთვის მიმართვის გარეშეც.